19 huhtikuuta 2023 - Terhi Nummenpää

Mitä on developmental coaching ja mitkä ovat sen hyödyt?

”That which we do not bring to consciousness appears in our lives as fate.”

- C.G. Jung -

Kuulin developmental eli kehityssuuntautuneesta coachingista ensimmäisen kerran jo business coach opintojeni aikana. Valmentajani Ilona Rauhala esitteli Tatiana Bachkirovan kirjan: Developmental Coaching, Working with the self ja kertoi egon kehitysvaiheista. Aihe tuntui kiinnostavalta ja merkitykselliseltä. Minulla meni kuitenkin vuosi jos toinenkin ennen kuin perehdyin aiheeseen tarkemmin ja sain luettua loppuun Tatianan kirjan. Kirja on vaikuttava, koska siinä käsitellään coachausta uudesta näkökulmasta, egon kehitysvaiheiden ymmärtämisen kautta. Kirja haastaa ymmärtämään paremmin myös omaa sisäistä maailmaa, koska vain omasta tietoisuudesta käsin coach voi auttaa asiakastaan kasvumatkalla. Kirja avaa erilaisia kehitysteorioita, malleja ja työkaluja, kuten muun muassa Robert Keganin ja Lisa Laheyn kirjaan perustuvan lähestymistavan, jonka nimi on sama kuin heidän kirjallaan eli Immunity to change.

Miten developmental coaching sitten eroaa business coachingista?

Developmental coachingin kannalta coachin on tärkeää ymmärtää, miten asiakkaan minuuden osat, kuten esimerkiksi ”narrator” eli tarinankertoja, toimivat koko organismin kannalta. Developmental coaching mahdollistaa ikään kuin uuden oven tai ikkunan avaamisen coaching-prosessissa. Aina tätä ovea ei tarvitse avata mutta se vaihtoehto on olemassa.

Dan Soback on tarkkanäköinen ja oivaltava asioiden sekä ilmiöiden sanoittaja. Hän puhuu kolmesta eri suunnasta coachingissa. Coach (tai esihenkilö) valmentaa tilanteesta riippuen joko eteenpäin kohti konkreettista tavoitetta (performance coaching) tai ylöspäin, kun vaaditaan kokonaisvaltaista ajattelua ja asioiden tarkastelua systeemisesti. Kolmas suunta on sisäänpäin ja silloin huomio on coachattavassa, hänen vahvuuksissaan ja kehittymisalueissaan. Developmental coaching on juuri lähimpänä tätä sisäänpäin ohjautuvaa coachausta, jossa tavoitteena on henkilön kehittyminen ja kasvu pitkällä aikavälillä.

Developmental coachingin tarkoitus on mennä syvemmälle minuuteen ja auttaa coachattavaa tunnistamaan ja ymmärtämään omia arvojaan, vahvuuksiaan ja kehittymisalueitaan sekä löytämään uusia tapoja toimia ja ajatella. Se auttaa henkilöä laajentamaan tietoisuuttaan ja ymmärtämään paremmin itseään, muita ihmisiä ja ympäröivää maailmaa. Tämän vuoksi se sopii erittäin hyvin juuri johtajuuden kehittämiseen.

Tatiana puhuu kirjassaan paljon mielen ja kehon yhteydestä. Hän käyttää tiedostomattomasta mielestä ja tunteista vertauskuvaa elefantti, joka on suuri ja aika vaikeasti kontrolloitavissa. Se ei toimi rationaalisesti eikä kuuntele järjen ääntä. Tiedostetun mielen osa on pienikokoinen ”rider” eli ratsastaja. Coachin, ja tietysti myös asiakkaan, on tärkeä ymmärtää, miten tiedostomaton mieli ja eri minuutemme osat (mini-selves ) saadaan tukemaan haluttua muutosta. Transfomaatiota eli pysyvää muutosta ei tapahdu, jos elefantti eli tiedostomaton mieli ei ole mukana muutoksessa.

Mitä developmental coachingissa tapahtuu ja mihin huomio keskitetään?

Coachin voi olla vaikea tietää asiakkaan kehitystasoa ilman erillistä testausta. Tatiana antaa kirjassaan esimerkkejä eri kehitysvaiheisiin liittyvistä haasteista, jotka saattavat nousta coachingissa esiin. Lähestymistapojen ja interventioiden osalta Tatiana nostaa tärkeimmiksi asiakkaan havaintokyvyn parantamisen, työskentelyn elefantin ja minuuden eri puolien (self-models) kanssa.

Elefantin kanssa työskentelyn päätehtävänä on parantaa mielen ja kehon välistä kommunikaatiota, jotta identiteettikeskus maadoittuu kehoon. Tatiana kuvaa tätä prosessia niin, että kehosta tulee ”minä” eikä ”minun.” Tunteet ovat kehollisia ja ne toimivat korvaamattomana tietolähteenä valmennusprosessista. Tässä coach saa myös haastaa itseään ja omaa kehoyhteyttään, koska parhaimmillaan coach voi toimia tunteiden sanoittaja oman kehonsa tuntemuksien kautta. Tunne on elefantin viesti ratsastajalle ja valmentajalle siitä, miten koko organismi voi, ja siksi nämä viestit ovat erittäin tärkeitä ja niitä ei voi jättää huomiotta.

Elefantti on herkkä ja siksi sitä täytyy käsitellä taitavasti. Sen kieli on sanatonta (non-verbal) ja sen vuoksi ratsastajan eli tietoisen mielen täytyy kiinnittää huomiota erilaisiin merkkeihin, joita ei ehkä ole helppo ilmaista: fyysiset tunteet, kuvat ja unet, arvaukset, ohikiitävät ajatukset, aavistukset tai merkitystuntemukset.

Coaching-aiheet ja kysymyksien luonne muuttuu sen mukaan, mikä on asiakkaan egon kehitystaso. Esimerkiksi uudistunut ego (reformed ego) tuntee jo pehmeän ajattelun (soft thinking) taidon ja uskoo intuitioon voimaan. Pehmeä ajattelu mahdollistaa spontaanisuuden ja luovuuden päätöksenteossa. Coaching aiheet saattavat liittyä esim. motivaatioon ja sen luonnolliseen ylläpitämiseen. Ratsastaja eli rider voi auttaa elefanttia huomaamaan energiatason muutoksen, kun merkityksellinen tavoite toteutuu. Flow-tilassa elefantti ja ratsastaja ovat harmoniassa, siinä on elementtejä sekä tietoisesta että tiedostomattomasta.

Developmental coaching avaa paljon mahdollsuuksia mutta siihen liittyy myös haasteita. Coachin täytyy olla tietoinen minuuden (self) monimutkaisuudesta ja olla yhteydessä kaikkiin kolmeen minuuden osaan muutoksen aikaansaamiseksi. Esimerkiksi kun asiakas haluaa jotain muutosta, pitää selvittää, mistä intentio on lähtöisin? Coaching-prosessissa on hyvä tutkia, mitkä minämallit (self-models) liittyvät tähän tavoitteeseen ja mitkä taas voivat estää prosessia? Jos intentio on lähtöisin ratsastajalta, coachin on käytettävä aikaa ja vaivaa selvittääkseen, miten tämä tavoite on maadoitettu elefanttiin. Kuten aikaisemmin tuli jo todettua, pysyvää muutosta ei tapahdu, jos tiedostomaton mieli ei ole mukana muutoksessa.

Itse uskon, että developmental coaching tulee yleistymään organisaatioissa, koska pitkällä aikavälillä se parantaa henkilöstön inhimillisiä kykyjä kuten esimerkiksi vuorovaikutustaitoja ja ajattelua. Koneälyllä on vaikeaa tai jopa mahdotonta korvata intuitiivista ja luovaa ajattelua, jolla on elintärkeä rooli uuden kehittämisessä ja luomisessa. Developmental coaching sopii myös johtajuuden kehittämiseen, koska yhteys muihin luodaan aidon kohtaamisen, empatiakyvyn ja rohkeuden kautta. Oman keskeneräisyyden ja haavoittuvuuden kohtaaminen ei ole mahdollista, jos ei ole yhteyttä itseen. Investointi maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin, kun organisaatio saa houkuteltua ja pidettyä parhaat talentit, jotka mahdollistavat työn laadun ja luovan ajattelun kautta yrityksen kilpailukyvyn nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Ota yhteyttä, niin sovitaan ilmainen sparrauspuhelu!